17 globala mål för hållbar utveckling

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030.

8 maj, 2017

Globala målen och Agenda 2030

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Människor som är på flykt krig och konflikter hör till de mest utsatta i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen inriktar sig på.

"Målen för hållbar utveckling är viktiga steg framåt. Att ingen ska lämnas utanför och uttryckligen erkänna att flyktingar och internflyktingar är bland världens mest utsatta säkerställer att konflikter inte ignoreras."

– FN:s tidigare flyktingkommissarie António Guterres

Agenda 2030

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

UNHCR och globala målen

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en trygg framtid.

Inom ramen för sitt uppdrag fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen:

 • Mål 1 – ingen fattigdom.
 • Mål 2 – ingen hunger.
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4 – god utbildning för alla.
 • Mål 5 – jämställdhet.
 • Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.
 • Mål 7 – hållbar energi för alla.
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet.
 • Mål 11– hållbara städer och samhällen.
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om globala målen på www.globalamalen.se

Samarbeta med Sverige för UNHCR

Företag har en otroligt viktig del i arbetet med att uppnå de globala målen. Företag är betydelsefulla samhällsaktörer som kan förändra vår värld och bidra till hållbar utveckling.

Ett samarbete med Sverige för UNHCR hjälper och skyddar människor på flykt. Samtidigt visar företag att de tar ett ansvar för en hållbar och fredlig värld.

Kontakta gärna:

Amelie Häger,
Ansvarig företag
Amelie.Hager@sverigeforunhcr.se
08-121 49 023