Globala målen

Världens ledare har enats om 17 global mål som bidrar till hållbar utveckling och ska uppnås innan 2030.

Globala målen för hållbar utveckling

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara människorna i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen inriktar sig på.

"Målen för hållbar utveckling är viktiga steg framåt. Att ingen ska lämnas utanför och uttryckligen erkänna att flyktingar och internflyktingar är bland världens mest utsatta, säkerställer att konflikter inte kan ignoreras."

– FN:s tidigare flyktingkommissarie António Guterres

Det engelska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable Development Goals - SDG.

Agenda 2030

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

UNHCR och globala målen

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en trygg framtid.

Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen:

 • Mål 1 – ingen fattigdom.
 • Mål 2 – ingen hunger.
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4 – god utbildning för alla.
 • Mål 5 – jämställdhet.
 • Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.
 • Mål 7 – hållbar energi för alla.
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet.
 • Mål 11 – hållbara städer och samhällen.
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap.

Läs mer under frågor och svar lom hur UNHCR bidrar till varje mål.

Frågor och svar om Globala målen för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling (The Global Goals for Sutstainable Development) antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det en ambitiösa agenda. Fram till år 2030 ska den leda världen mot fredlig och hållbar utveckling.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. I Agenda 2030 ingår även deklarationen med 91 paragrafer som beskriver hur målen ska uppnås.

Framtagandet har letts av FN:s 193 medlemsstater. Processen har genomförts tillsammans med representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och aktörer från civilsamhället.

Avskaffa alla former av fattigdom överallt.

Målet är att avskaffa extrem fattigdom – 1,25 dollar per dag (cirka 10 SEK) – för alla människor överallt innan 2030. Det innefattar att se till att alla män och kvinnor har lika stor rätt till ekonomiska resurser och tillgång till grundläggande tjänster - speciellt de fattiga och utsatta.

Delmål 1.3 ska säkerställa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd.

Vad gör UNHCR?

UNHCR är på plats i alla svåra konflikter och ger människor som flyr skydd, nödhjälp och tak över huvudet. För att förbättra möjligheterna för flyktingar att försörja sig själva erbjuder UNHCR yrkes- och kompetensutbildningar inom hantverk, jordbruk och eget företagande.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad kosthållning samt främja ett hållbart jordbruk.

Syftet är att avskaffa hunger och säkerställa att alla människor – inklusive småbarn - har tillgång till tillräckligt med näringsrik mat.

När människor tvingas lämna tryggheten i hemmet så förlorar de inte bara sin egendom, inkomst och personliga ägodelar. De riskerar även sin hälsa och tillgången till de saker de behöver för att överleva - som mat och rent vatten. De tvingas överge sin boskap och sin jordbruksmark. De får klara sig på maten de kan bära med sig. Utan mat är du mer mottagliga för sjukdomar, vilket förvärras av utmattning och undernäring.

Vad gör UNHCR?

UNHCR arbetar för att säkerställa att matleveranser når människorna som lever på flykt - var de än är i världen.

UNHCR gör kontroller och vidtar åtgärder mot undernäring och sjukdomar.

UNHCR strävar efter att ge människor näringsrik mat och ger kosttillskott till undernärda.

UNHCR tillhandahåller rent vatten genom att borra brunnar, installera vattenpunkter och toaletter i flyktingläger och på andra avlägsna platser där människor på flykt lever.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål tre riktar in sig på att:

 • Minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar.
 • Säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas.

Oftast kan dödligheten hos mödrar undvikas med snabb vård. Det är särskilt riskfyllt att föda barn i södra Asien och Afrika söder om Sahara. Där får kvinnor ofta barn i ung ålder. Reproduktiv hälsa innefattar hälsa relaterade till menstruation, familjeplanering, graviditet, prenatal vård, förebyggande åtgärder mot HIV-smitta mellan mor och barn, förlossning, postnatal vård och amning.

Vad gör UNHCR?

UNHCR ger tusentals mammor och deras barn vård varje år.

UNHCR inrättar BB-avdelningar, utbildar barnmorskor och sjukhuspersonal, ger akuttransporter och förlossningspaket. Projektet ”Safe Mother and Baby” har minskat mödra- och spädbarnsdödlighet i Somalia, Myanmar och Uganda.

UNHCR delar ut hygienartiklar för att skydda kvinnors hälsa. Det minskar risken för infektioner som lätt uppstår under svåra levnadsförhållanden på flykt.

Mål 3 riktar sig även mot att stoppa AIDS, tuberkulos, malaria och tropiska sjukdomar, bekämpa hepatit, vattenburna och andra smittsamma sjukdomar.

UNHCR arbetar med partner för att se till att människor på flykt har rent vatten, skyddande myggnät, tillgång till sjukvård och vaccinering.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Det här målet riktar in sig på utbildning och strävar efter att säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar en avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet. Målet riktar även in sig på att yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna.

Vad gör UNHCR?

En av UNHCR:s viktigaste uppgifter är att se till att människor på flykt har tillgång till utbildning – även i akuta kriser.

UNHCR:s skolprojekt ”Educate a Child” ger barn på flykt möjlighet att gå skolan. De mest sårbara barnen får skoluniformer och skolmaterial som böcker och pennor.

UNHCR bygger också skolor och renoverar klassrum. UNHCR ger även vuxna och ungdomar yrkes- och kompetensutbildning för att öka chanserna att få jobb och förbättra sin levnadsstandard.

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 5 går ut på att öka och främja jämställdheten mellan könen. Alla ska få en rättvis chans att leva sina liv på ett värdigt sätt och själva ta viktiga beslut.

Målet syftar även till att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor överallt – i hemmet och det offentliga rummet.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor ska avskaffas - människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Alla former av skadliga sedvänjor ska avskaffas. I det ingår barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och könsdiskriminering på alla nivåer.

Kvinnor och flickor ska uppmuntras att utbilda sig och bli mer självständiga – överallt hela världen.

Vad gör UNHCR?

När krig och förföljelse bli verklighet ökar risken att utsättas för diskriminering, våld och övergrepp. Att tvingas lämna sitt hem och bo på okända platser i osäkerhet gör kvinnor och flickor väldigt sårbara. Därför att det så viktigt för UNHCR att ge dem skydd.

UNHCR hjälper kvinnor och flickor att vara friska, trygga och bestämma över sina liv. När kvinnor och flickor söker skydd hos UNHCR får de hjälp av utbildad personal.

Sedan 2001 har UNHCR fem åtaganden till flyktingkvinnor (”Five Commitments to Refugee Women”) de är:

 1. Tillgång till hälsovård.
 2. Säker tillgång till vatten och ved.
 3. Stöd till offer för våldtäkt, övergrepp eller våld i hemmet, samt att avskaffa sexuellt och könsrelaterat våld.
 4. Registrering och dokumentation för att försäkra att ingen kan förhindra en kvinnas eller flickas tillgång till humanitär hjälp inklusive utbildning och sjukvård.
 5. Vara med och fatta beslut och bli självständighet.