Flykting eller migrant enligt UNHCR

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har begreppen flykting och migrant olika betydelser. Att bland ihop dem kan leda till problem. Här hittar du skillnaden.

20 juni, 2021
En syrisk familj är på flykt vid gränsen mellan Grekland och Makedonien.
Foto: UNHCR/Andrew McConnell
En syrisk familj är på flykt vid gränsen mellan Grekland och Nordmakedonien.

Skillnaden kan vara viktig

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har begreppen flykting och migrant olika betydelser. Att blanda i hop dem kan leda till problem för båda grupperna.

Med miljoner människor på flykt i världen och med dödliga båtresor över Medelhavet som regelbundet toppar nyheterna, blandas begreppen "flykting" och "migrant" ofta ihop.

Finns det en skillnad mellan de två, och spelar det någon roll? Ja, det finns en skillnad och det spelar roll.

Flyktingar

Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse.

Deras livssituation är ofta så farlig och desperat att de tvingas korsa en nationsgräns för att söka skydd i ett närliggande land. Därmed blir de internationellt erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från stater, UNHCR och andra organisationer.

De blir erkända flyktingar därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad någon annanstans. Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser.

Flyktingkonventionen

Flyktingar definieras och skyddas enligt internationell rätt. 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll från 1967 samt andra lagtexter som 1969 OAU Refugee Convention (Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) förblir hörnstenar i arbetet med att skydda flyktingar.

Konventionens principer har sedan i sin tur påverkat många andra internationella, regionala och nationella lagstiftningar.

1951 års flyktingkonvention definierar vem som är flykting och beskriver de rättigheter som stater bör ge dem.

En av de mest grundläggande principerna i internationell rätt är att flyktingar inte ska utvisas eller skickas tillbaka till situationer där deras liv och frihet hotas.

Skydd av flyktingar har flera aspekter, de inkluderar att:

  • Inte skickas tillbaka till de faror som de har flytt från.
  • Få tillgång till asylförfaranden som är rättvisa och effektiva.
  • Säkerställa att flyktingars grundläggande mänskliga rättigheter respekteras för att leva i säkerhet och samtidigt få hjälp med att hitta en långsiktig lösning.

Staterna har huvudansvaret för att skydda flyktingar. UNHCR arbetar därför i nära samarbete med regeringar och hjälper dem att genomföra sina åtaganden.

Migranter

Migranter väljer att flytta, inte på grund av ett direkt hot om förföljelse eller död. Det kan istället vara för att få ett bättre liv genom att hitta arbete, eller i vissa fall för att få en utbildning, återförenas med sin familj, eller av andra skäl.

Till skillnad från flyktingar som inte kan återvända hem i säkerhet möter migranter inga sådana hinder. Om de väljer att återvända hem kommer de att få skydd av sin egen regering.

Skillnaden kan vara viktig

För enskilda regeringar är skillnaden viktig. Varje land behandlar migranter enligt sina egna lagar för invandring. Flyktingar behandlas både enligt nationell lagstiftning och internationell rätt. Länder har ett särskilt ansvar mot dem som söker asyl i landet eller vid deras gränser.

Att blanda ihop flyktingar och migranter kan få allvarliga konsekvenser för en flyktings liv och säkerhet. Att sudda ut skillnaden mellan de två begreppen tar uppmärksamheten från det rättsliga skydd som flyktingar kräver. Det kan urholka allmänhetens stöd för flyktingar och rätten att söka asyl, i en tid då fler flyktingar än någonsin tidigare behöver ett sådant skydd.

Alla människor måste behandlas med respekt och värdighet. Migranters mänskliga rättigheter måste respekteras. Samtidigt krävs det att flyktingar ges en rättslig process på grund av deras utsatta situation.

Vilka kommer till Europa?

Så, tillbaka till Europa och människorna som har anlänt i båtar till Grekland, Italien och andra platser under de senaste åren. Vilka är de? Flyktingar eller migranter?

Faktum är att de kan vara både och. De flesta människor som anländer till Italien och Grekland kommer i från krigshärjade länder, eller som av andra orsaker har tvingats lämna sitt hemland och behöver internationellt skydd. 

Ett mindre antal kommer från andra länder, och för många av dem skulle begreppet "migrant" vara korrekt.

UNHCR säger "flyktingar och migranter” om människor som anländer över havet i båtar eller i liknande situationer där de båda grupperna kan vara representerade.

UNHCR säger "flyktingar" om människor som flyr från krig eller förföljelse och korsar en internationell gräns. 

UNHCR säger "migrant" om människor som flyttar av skäl som inte ingår i den juridiska definitionen av en flykting.

Orginaltext på engelska här

2022: På flykt från krig och konflikter

Varje år i juni rapporter UNHCR, FN:s flyktingorgan, siffror om människor på flykt i världen.

Läs kanske: Vem är flykting?

2022 präglades av kriget i Ukraina och andra konflikter i världen. Nya som startade och andra, ändlösa konflikter förvärrades och verkar aldrig  ta slut.

I Afrika, Jemen, Syrien, Afghanistan och Myanmar och vidare, är det mänskliga lidandet enormt.

Konflikter har fördubblats det senaste årtiondet. Samtidigt ökar bristen på mat, vatten och odlingsmark. Klimatkrisen förvärrar redan svåra liv på flykt.

I slutet av 2022 befann sig 108,4 miljoner människor på flykt från krig, våld, förföljelse och kränkningar av rättigheter i världen. Av dem är:

  •  62,5 miljoner på flykt i sitt hemland – de är internflyktingar (53,2 miljoner 2021).
  •  35,5 miljoner på flykt i annat och främmande land – de är flyktingar (27,1 miljoner 2021).
  •  5,4 miljoner asylsökande som väntar på beslut på sin ansökan (4,6 miljoner 2021).
  •  5,2 miljoner andra som är på flykt från sitt hemland utan att vara flykting eller har sökt asyl.
Publicerad av Ulrika Forsberg