UNHCR bildas

1945 bildas FN för att ”främja och verka för respekt för mänskliga rättigheter och friheter åt alla”. Fem år senare grundas FN:s flyktingorgan UNHCR.

Internationallt skydd till flyktingar

Efter andra världskriget var världssamfundet beslutet att inte tillåta en upprepning av världskrigets fasor.

Efter kriget bildades en ny internationell säkerhetsorganisation, Förenta Nationerna, en efterföljare av Nationernas förbund. FN:s stadga vann laga kraft den 24 oktober 1945.

En av FN:s målsättningar var att ”främja och verka för respekt för mänskliga rättigheter och friheter åt alla”, utan åtskillnad på ras, språk, kön eller religion.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

En av de första uppgifter var att utarbeta FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN 1948. Den fastslår målet ”att rädda kommande generationer krigets gissel … och att på nytt bekräfta tron på de grundläggande mänskliga rättigheterna och på människans värdighet och värde.”

Rätten att söka asyl lyfts fram i artikel 14 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, bildas

När FN ersatte Nationernas förbund 1945 stod det från början klart att hjälp till flyktingar var en internationell angelägenhet. I överensstämmelsen med FN-stadgan skulle världssamfundet ta ansvar för de människor som flyr förföljelse.

I en resolution från 1946 underströk FN:s generalförsamling att ingen människa som tvingats på flykt uttryckt välgrundade invändningar emot att återvända till sitt hemland skulle tvingas att göra det.

FN bildade också en ny organisation 1947, den internationella flyktingorganisationen, IRO. Dess mandat var att skydda 21 miljoner flyktingar som fanns utspridda i Europa efter andra världskriget.

Här börjar UNHCR:s historia. 1951 ersatte FN:s generalförsamling IRO med UNHCR, FN:s flyktingorgan.

UNHCR:s stadga som antogs av generalförsamlingen anger riktlinjerna för UNHCR:s ansvarsområden. De viktigaste är att ge internationellt skydd och söka varaktiga lösningar för flyktingarna.

UNHCR:s första uppgift var då att hitta en fristad i ett annat land för 1,2 miljoner europeiska flyktingar som fortfarande var på flykt efter andra världskriget.

Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av stadgarna och FN:s flyktingkonvention.

Palestinier

FN:s generalförsamling bildade UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern, år 1948 för att hjälpa de palestinier som fördrivits när staten Israel grundades.

UNRWA arbetar i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza och Västbanken.