Dina personuppgifter är viktiga

För oss är det viktig att du känner dig trygg när du stödjer UNHCR:s arbete. Vi värnar om din integritet och hur dina personuppgifter behandlas.

Behandling av personuppgifter

En barn på flykt från Afghanistan tvingas återvända från Pakistan.
Foto: UNHCR/Oxygen Empire

Vi på Sverige för UNHCR behandlar uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. 

Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt sina personuppgifter. Därför har du rätt att veta:

 • Vad vi gör med dina uppgifter.
 • För vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter.
 • Hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.

FAQ: Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Till och med bilder eller ljudupptagningar kan ses som en personuppgift, även om inga namn nämns. Det är just att det kan härledas till en fysisk person som är det centrala. 

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling är allt som sker med personuppgifterna. 

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om det utförs per automatik eller om det är en mänsklig hand som utför behandlingen.

Sverige för UNHCR, organisationsnummer 802426-1250, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter, adress:

Sverige för UNHCR
Luntmakargatan 46
111 37 Stockholm

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du skänker en gåva till oss, väljer att bli månadsgivare, startar en digital insamling, testamenterar till oss. 

Vidare samlar vi in dina personuppgifter om du väljer att delta i någon av våra engagemangsdrivande aktiviteter/kampanjer som att prenumerera på vårt nyhetsbrev, delta i en enkät, genomför ett quiz eller deltar i en namninsamling. 

Vi behandlar också dina personuppgifter om du kontaktar Givarservice eller någon av våra medarbetare, söker en tjänst hos oss eller är en kontaktperson för ett företag/stiftelse som gett en gåva eller gör ett samarbete tillsamman med oss.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina gåvor och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, till exempel från Skatteverket eller SPAR-registret.
 • Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.
 • Uppgifter från externa informationstjänster för att komplettera de personuppgifter vi har om dig.
 • Adresser vi köper in för nyrekryteringskampanjer.

Ändamål: För att ta emot gåvor från allmänheten.

Behandlingar som utförs: Hantering av betalning, adresskontroll mot SPAR och hantering av givarserviceärenden.

Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och kontonummer.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden för att ta emot din gåva. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte ta emot gåvan.

Lagringsperiod: Från dess att gåvan genomförts och för en tid om 36 månader. För regelbundet givande behåller vi dina uppgifter tills att du sagt upp ditt givande och därefter i 36 månader.


Ändamål: För att kommunicera med våra givare eller andra intressenter i samband med gåvor, deltagande i aktivitet/kampanjer i syfte att berätta om UNHCR:s verksamhet, situationen för människor på flykt, tacka för gåvor eller annan relevant kommunikation som har samband med intressentens engagemang.

Behandlingar som utförs: Telemarketing, SMS-utskick, e-postutskick och postala utskick.

Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och gåvohistorik.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: 36 månader.


Ändamål: För att kunna fullgöra organisationens rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs: Nödvändig hantering för att uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelse enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, korrespondens med oss och gåvohistorik.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: 36 månader.


Ändamål: För att hantera givarserviceärenden.

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av frågor till vår givarservice. Detta kan ske via telefon, e-post eller i andra digitala kanaler så som sociala medier.

Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, tidigare korrespondens och gåvohistorik.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse att hantera givarärenden.

Lagringsperiod: 36 månader.


Ändamål: För att utvärdera och utveckla våra tjänster och information om vår verksamhet till våra givare och allmänheten.

Behandlingar som utförs: Anpassning av information för att bli mer användarvänliga, till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av givare i våra digitala kanaler.

Baserat på de uppgifter som vi samlar in gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en givargrupp, den analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi utvecklar informationen om vår verksamhet till dig.

Kategorier av personuppgifter: Köp- och användargenerade data, till exempel klick- och besökshistorik. Information om hur du har interagerat med oss, till exempel var och hur olika sidor har besökts. Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar såsom språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, skärmupplösning, plattform, ålder, kön och bostadsort.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra givares berättigade intresse att utvärdera, förbättra och utveckla vår kommunikation med givare och allmänhet.

Lagringsperiod: 36 månader.

Vi kan dela med oss av personuppgifter med personuppgiftsbiträden. 

I de fall som det är nödvändigt för att ska erbjuda möjligheten att skänka gåvor till Sverige för UNHCR delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betalningslösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (som exempel för att kunna uppfylla våra åtagande enligt gåvoavtalets villkor. 

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. 

VI har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. 

I avtalen reglerar vi även hur länge en personuppgift får sparas och säkerställer att personuppgifter raderas, där vi inte har behov av uppgifterna. 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvarige

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. 

Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. 

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller misstanke om brott.
 • Företag som sköter transporter som utdelning av post (logistikföretag eller speditörer)
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker eller andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och vår leverantör av IT-system finns inom EU/EES.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

Så länge du är givare hos oss, och inte mer än under tre år efter att du givit en gåva eller deltagit i någon av våra engagemangsdrivande aktiviteter, sparar vi dina personuppgifter. Vissa uppgifter måste vi dock spara under längre tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas under längre tid än tre år.

Rätt till tillgång (så kallat registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill ha en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. 

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

Tänk på att vi kan ha rätt ha neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Rätt till begränsning. Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsande syften. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intressevägning. 

Intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsatta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål).  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. 

Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). 

Marknadsföringsåtgärder där du som givare aktivt valt att använda en av var tjänster, delta i en aktivitet eller annars sökt upp oss för att veta mer om Sverige för UNHCR:s verksamhet räknas inte som direktmarknadsföring.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. 

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Till exempel kan du välja att endast får erbjudanden via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler. Kontakta vår givarservice så hjälper de dig!

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En sådan förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Vi kommer bara behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar kan alla våra medarbetare på vår givarservice hjälpa dig i frågor om dataskydd. Du når dem på:

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Denna policy började gälla från och med 2018-05-25 och reviderades senast 2024-01-16.

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder.

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Absolut! 

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningar för användningen och omfattningen av cookies. 

Gå till inställningar för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådan du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ned din webbläsare

Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se.