Våra stadgar

Sverige för UNHCR:s stadgar i enlighet med Stiftelselagen. De antogs i samband med styrelsemöte den 20 mars 2014.

Stadgar

STADGAR för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse i enlighet med Stiftelselagen (1994:1220)

Dessa stadgar med senaste ändringar antogs i samband med Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelses styrelsemöte den 20 mars 2014.

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse.

§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom finansiellt stöd till Förenta nationernas flyktingorgan (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår.

Stiftelsen skall genom UNHCR:s globala verksamhet erbjuda finansiell hjälp på ett opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön.

Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av organisationens stadgar samt 1951 års flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll från 1967. De av UNHCR:s program och projekt som stöds av Stiftelsen skall vara av humanitär karaktär och/eller främja varaktiga lösningar, samt vara av etisk karaktär och främja skydd av mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredliga lösningar på konflikter.

§ 3 Stiftelsens styrelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm.

Stiftelsens styrelse skall i konsultation med UNHCR utse styrelsen, dess ordförande och vice ordförande.

Styrelsen skall bestå av minst tre (3), högst fem (5) ordinarie ledamöter, samt minst två (2), högst tre (3) suppleanter. Styrelsen skall i sin helhet bestå av minst sex (6), högst åtta (8) ledamöter och suppleanter.

Av styrelseledamöterna skall minst en (1) vara folkbokförd och bosatt i Sverige.

§ 4 Styrelsens möten

Ordinarie styrelsemöten skall hållas minst två gånger per år, på dagar som styrelsen bestämmer. Styrelsens ordförande skall sammankalla till möten vid behov.

§ 5 Räkenskap och revision

Stiftelsens räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad revisor som utses av UNHCR.

§ 6 Ändring av stadgarna och upplösning

Ändring av dessa stadgar beslutas av styrelsen och stiftarna med godkännande av revisor och i enlighet med Stiftelselagen. Ändring av bestämmelserna i § 2 angående Stiftelsens ändamål, får ej göras utan godkännande av Länsstyrelsen.

För det fall Stiftelsen av någon anledning upplöses skall återstående medel fördelas i enlighet med Stiftelsens ändamål.