Hbtq-flyktingar och asylsökande

Allvarliga trakasserier mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (hbtq) tvingar dem att fly för att söka skydd i ett annat land.

4 augusti, 2014
Flyktingar som söker skydd för sin sexuella identitet kan utsättas för övergrepp och våld i varje led under asylprocessen.
Foto: UNHCR/ P.Hansen
Flyktingar som söker skydd för sin sexuella identitet kan utsättas för övergrepp och våld i varje led under asylprocessen.

Trakasserier och övergrepp mot HBTQ-personer

Trakasserier och övergrepp på homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (hbtq) förekommer världen över.

Homofobi, stereotypa och negativa uppfattningar av homosexualitet i många kulturer leder till att våld mot homosexuella inte rapporteras, inte utreds och inte lyfts fram i ljuset.

Medan en del regeringar förnekar att sådana övergrepp sker, rättfärdigar andra regeringar det i moralens, religionens och ideologins namn.

Många länder har kriminaliserat homosexualitet. Det leder till att homosexuella utsätts för misshandel och tortyr. I en del länder tillämpas grymma straff – som piskning – mot homosexuella. 

Även transpersoner drabbas hårt. Få av dem har någon form av juridiskt skydd alls, och utsätts ofta för diskriminering eller våld.

Det är UNHCR:s uppfattning att personer som utsätts för angrepp, omänsklig behandling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning, och vars regeringar inte kan eller är ovilliga att skydda dem, ska bli erkända som flyktingar.

Vardagsvåldet

Det mest utbredda våldet mot homosexuella sker i hemmen, i skolor, på arbetsplatser och på gatan.

FN:s speciella rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och följder har sagt att såvida inte kvinnor ses som individer med rätt att bestämma över sin sexualitet kommer deras fortsatta sociala underläge att leda till våld mot dem.

Förekomsten av sexism och homofobi i samhället skapar ett klimat där lesbiska och bisexuella kvinnor löper stor risk att utsättas för övergrepp.

Förståelse och attityder

För att kunna ge rätt stöd och skydd till hbtq-personer måste kunskapen om sexuell läggning och könsidentitet öka, såväl för UNHCR och frivilligorganisationer som för regeringar.

Det kan vara bra att tänka på, att i många länder där UNHCR arbetar har personalen vuxit upp i miljöer där homosexualitet är tabu.

Intolerans och fördomar kommer ofta från bristande kunskap.

För att förändra negativa attityder och öka förståelsen om hbtq arbetar UNHCR med att sprida information, samarbeta med hbtq-rörelsen och har flera fallstudier i sin uppförandekod.

Utmaningar i fält

I länder där samkönade relationer är olagliga är det svårt för flyktingar och asylsökande hbtq-personer att få skydd från polis och myndigheter om de har utsatts för till exempel våldtäkt eller misshandel.

Sådana lagar ökar risken för avvisning eller exploatering. Det kan leda till att personer inte söker skydd av rädsla för att deras ansökningar inte behandlas.

I många länder anses det att hbtq-personer bör dölja delar av sin identitet för att undgå förföljelse.

UNHCR tar upp frågor om övergrepp mot hbtq-personer med myndigheter i länder där det är olagligt med samkönade relationer.

UNHCR bryter inte mot internationella lagar och kan inte garantera enskilda personer skydd även om lagarna bryter mot mänskliga rättigheter.

UNHCR skriver tydliga riktlinjer och hoppas minimera felaktiga och stereotypa föreställningar. Riktlinjerna syftar också till att säkerställa en korrekt tolkning av flyktingbegreppet i FN:s flyktingkonvention i domstolar.

Möjliga lösningar för hbtq-flyktingar

Chansen att integreras lokalt i ett asylland är ofta begränsad om intolerans och diskriminering är utbredd och lagar kriminaliserar samkönade relationer.

Att ge hbtq-flyktingar möjlighet att få skydd i ett nytt land som kvotflykting (vidarebosättning) kan därför vara den enda lösningen.

UNHCR prioritet är att göra riktiga och noggranna bedömningar av hbtq-personers behov. ”UNHCR:s handbok om vidarebosättning” ger vägledning om vilka risker hbtq-personer möter och behovet av vidarebosättning.

Bra exempel

Det finns flera bra exempel och initiativ som är till för att underlätta i asylprocessen som till exempel utbildning för domare och myndigheter.

I Sverige har UNHCR gjort ”Kvalitet i svensk asylprövning – en studie av Migrationsverkets utredning och beslut om internationellt skydd”.

UNHCR utvecklar, granskar och tillämpar rättslig och praktisk rådgivning om sexuell läggning och könsidentitet.

UNHCR uppmanar till samarbete mellan frivilligorganisationer, hbtq-rörelsen och regeringar att tillsammans arbeta för att förbättra livet för hbtq-flyktingar och asylsökanden.

Publicerad av Ulrika Forsberg